Bỏ ưu đãi lãi suất khi vay mua, thuê nhà ở xã hội từ 20.1.2022

Đây là nội dung có trong Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-NHNN ngày 9.12.15 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Theo đó, Thông tư 20 đã bỏ quy định về ưu đãi lãi suất khi vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội;

Bỏ ưu đãi lãi suất khi vay mua, thuê nhà ở xã hội từ 20.1.2022
Bỏ ưu đãi lãi suất khi vay mua, thuê nhà ở xã hội từ 20.1.2022

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Đối với đối tượng khách hàng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ.

Lãi suất cho vay ưu đãi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này đảm bảo nguyên tắc:

Không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Thông tư 20/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 20.01.2022.

Xem thông tư 20/2021/TT-NHNN tại đây.